szkoleniowiec bhp

Podstawy prawne

Podstawy Prawne Szkoleń BHP

Podstawy Prawne Szkoleń BHP

Jednym z obowiązków każdego pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 października 2007r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Art. 237 K.P.

 • 1.Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Co Grozi Pracodawcy za Brak aktualnych szkoleń bhp pracowników w zakładzie pracy?

Brak szkolenia z zakresu bhp jest niedopełnieniem obowiązków pracodawcy względem pracownika.

Zgodnie z treścią art. 283 par. 1 K.P.: „Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierujący pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł. do 30 000 zł.”

Szkolenia BHP są prowadzone jako:

Szkolenia wstępne w formie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego lub szkolenia okresowe

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenie wstępne odbywa się przed dopuszczeniem do pracy i dotyczy:

nowo zatrudnionych pracowników,

studentów odbywający praktykę studencką,

uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Instruktaż stanowiskowy odbywają:

pracownicy zatrudnieni  na stanowiskach robotniczych oraz innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

pracownicy przenoszeni na wymienione stanowisko oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu i studenci odbywający praktykę zawodową.

Instruktaż ogólny ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy oraz zasadami pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.  Instruktaż stanowiskowy natomiast ma zapoznać uczestnika z czynnikami środowiska występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować to czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Pracownicy potwierdzają odbycie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego na karcie   szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia wstępnego

Zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia wstępnego

Czas „ważności” zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wstępnego BHP

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wstępnego wystawiane jest na 1 rok

w przypadku stanowiska kierowniczego na 0,5 roku.

Szkolenia okresowe BHP

 Szkolenie okresowe przeprowadza się po upływie okresu ważności szkolenia wstępnego, tj. na stanowisku kierowniczym po 0,5 roku oraz po 1 roku na pozostałych stanowiskach pracy od dnia wystawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia wstępnego.

Szkolenie okresowe ważne jest przez okres:

Pracodawca – 5 lat

stanowisko kierownicze – 5 lat

stanowisko administracyjno-biurowe – 6 lat

stanowisko inżynieryjno-techniczne – 5 lat

stanowisko robotnicze – 3 lata

stanowisko robotnicze, na którym występują szczególnie duże zagrożenia – 1 rok

Szkolenia okresowe odbywają wszyscy pracownicy według następujących zasad:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych oraz Pracodawcy:

pierwsze w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż co 5 lat.

Pracownicy administracyjno- biurowi:

pierwsze w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy, kolejne nie rzadziej niż co 6 lat.

Pracownicy inżynieryjno- techniczni:

pierwsze szkolenie do 12 miesięcy od momentu podjęcia pracy, kolejne co 5 lat.

Pracownicy na stanowiskach robotniczych:

pierwsze w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy, kolejne co 3 lata, na stanowiskach gdzie występuje szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy:

pierwsze szkolenie do 12 miesięcy, kolejne nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenia okresowe mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami BHP. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia. Potwierdzeniem jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego.

Podstawy Prawne Służba BHP

SŁUŻBA BHP od  1.01. 2004 r

 Podstawa prawna:

art. 237 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)

„§ 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.”

Do podstawowych zadań służby bhp zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zmianami) należy zaliczyć:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy. Pracodawca jest zobowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

– stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

– udzielania pierwszej pomocy.

 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 • współpracę z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie tylko dla pracodawcy, lecz również dla pracowników, osób wykonujących zadania społecznego inspektora pracy i zakładowych organizacji związkowych, jeżeli działają w zakładzie,
 • sporządzanie i przedstawianie pracodawcy co najmniej raz w roku okresowych analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
 • zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,
 • uczestnictwo w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez pracodawcę zatrudniającego więcej niż 250 pracowników oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
 • prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

KONTAKT

Skontaktuj się z naszą firmą

Maciej Hetke

ul. Turkusowa 5, 52-500 Konin